ข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน

เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล
เกิดวันที่ เพศ
วันออกบัตร วันหมดอายุ
ที่อยู่

ข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้เข้ารับบริการของกระทรวงสาธารณสุข

เลขที่บัตรประชาชน MOPH_ID
PRENAME_MOI คํานําหน้า
รหัสบ้าน ชื่อ-นามสกุล
เพศ วันเกิด